Leonardo Da Vinci Programı Nedir?

Fırat

Araştırma Görevlisi
AB Komisyonu tarafından uygulanmakta olan Leonardo Da Vinci programı, yaşam boyu öğrenim alanında yenilik, kalite ve Avrupalılık boyutu içeren çalışmalar bütünüdür. Leonardo Da Vinci programının 2. aşaması, Topluluğun yirmi yıldır mesleki eğitim alanında gerçekleştirmekte olduğu eylemin devamıdır. Programın birinci aşamasının hedefleri doğrultusunda ikinci aşamada da Üye Devletlerin mesleki eğitim kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumlulukları, kültürel çeşitlilik ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olamaya çalışmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkeler arası işbirliği projeleri finanse edilmektedir.

I. Dönem: 1995-1999 ( 5 yıl)
II. Dönem 2000-2006 (7 yıl)
II. Dönem Bütçeleri 1.150 Milyon Euro

Avrupa Komisyonu neden böyle bir program yürütme kararı almıştır?

• Dünyada her geçen gün artan rekabet ortamına uyum sağlamak
• İşletmelerin, alanında yetenekli işgücü ihtiyacını karşılamak
• Avrupa'da işsizlik oranını azaltmak

Programın temel hedefleri nelerdir?

• Kişileri, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin arttırılması.
• Özellikle teknolojik ve örgütsel değişimi güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeyi artırıp gelişmeye yönelik sürekli mesleki eğitimde ve hayat boyu beceri ve yeterlilikleri kazanmada kalitenin yükseltilmesi, bunlara erişimin iyileştirilmesi.
• Rekabet edebilmeyi ve girişimciliği yeni fırsatlar açısından da, geliştirmek üzere mesleki eğitimin yenileşme sürecine katılımı destekleyip artırmak.

Hangi konulardaki tekliflere özel önem verilecektir?

Söz konusu üç hedef uygulanırken;
• İşgücü piyasasında engelliler dahil en fazla dezavantajlı konumda bulunanların eğitim almasını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesi
• Eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve erkeklere eşit fırsatlar
• KOBİ'ler ile bireysel işletmelerin katılımı
• Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
• Ortaklığın güçlendirilmesi
• Yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması
konularındaki tekliflere özel önem verilecektir.

Programa hangi ülkeler katılıyor?

AB'ye Üye Ülkeler: Avusturya, Belçika, Danimarka Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)'ya üye EFTA Ülkeleri: EAA Anlaşmasına taraf olan İzlanda, Liechtenstein, ve Norveç

AB'ye Aday Ülkeler: Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya- Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye

Potansiyel proje sahipleri kimlerdir?

Leonardo mesleki Eğitim Programı, halen eğitim almakta olan, çalışan veya iş arayan ya da işini beğenmeyen yetişkinleri kapsayan çok geniş bir kitleyi hedef almaktadır. Ancak, tek tek şahıslar bu programdan yararlanmak için proje teklif edemezler.

• Her seviyedeki mesleki eğitim kuruluşları (üniversiteler dahil) ve eğitim merkezleri.
• Araştırma merkezleri ve enstitüler.
• Yerel yönetimler.
• İşletmeler ve KOBİ'ler
• İş dünyası (Odalar, Borsalar vb. kuruluşlar)
• Gönüllü kuruluşlar ve STK'lar (Sendikalar, vakıflar, dernekler)

Program hangi faaliyet alanlarını kapsar?

Leonardo Da Vinci Programında Topluluktan mali destek alan 5 ayrı faaliyet konusu bulunur.

1. Hareketlilik (Mobility)
Uluslararası istihdam projelerini (3 haftadan 9 aya kadar), Uluslararası değişim projelerini (2 aydan 12 aya kadar) ve CEDEFOP tarafından düzenlenen çalışma gezilerini (1 haftadan 6 haftaya kadar) kapsamaktadır.

2. Pilot Projeler (Pilot Projects)
Mesleki eğitim ve rehberlik alanında, metod, içerik veya ürün kapsamında yenilikçi deneyimlerin değerlendirilmesi, paylaşımı, tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesine yönelik topluluğun mali desteğini öngörmektedir.

3. Dil Öğrenimi (Language Competencies)
Mesleki eğitim kapsamında, az kullanılan ve öğrenilen dillerin desteklenmesini öngören bir alt faaliyettir. Yenilikçi öğretim metodlarının yanında, bunların tasarımı, denenmesi, geçerliliği, değerlendirmesi ve öğretim materyallerinin dağıtımını esas almaktadır.

4. Ülkeler Arası Ağlar (Transnational Networks)
Avrupa deneyiminin yaygınlaştırılması için uluslararası ağları destekler. Bu program üç fonksiyon üstlenir.
• Avrupa deneyimi ve yenilikçi yaklaşımların derlenmesi, rafine edilmesi ve inşası,
• Analizlerin geliştirilmesi ve mesleki beceri gerekliliklerinin tahmini,
• Ağ çıktılarının ve proje sonuçlarının topluma yayılması.

5. Başvuru Kaynakları (Reference Materials)
Araştırma ve analiz için toplumun başvuru kaynaklarını ve verilerini hazırlama ve güncellemeye yönelik bir faaliyettir.
 
Üst